Coöperatief ondernemen

Projectleider en procesmanager voor coöperatief ondernemen

BRVCIk word gedreven door de wens om in de (groene) openbare ruimte gebruiksmogelijkheden te creëren voor mensen, die in de nabijheid ervan wonen en willen werken. De openbare (buiten)ruimte is van ons allemaal en ik vind het een boeiende uitdaging om deze wens om te zetten in werkelijkheid. Ik geloof in coöperatief ondernemen. De coöperatie is dikwijls een geschikte organisatievorm om in de openbare ruimte samen, op een bedrijfsmatige manier, doelen te bereiken. Ik help coöperaties op te richten en vorm te geven om de voorgenomen doelen te realiseren.

Hieronder geef ik voorbeelden van initiatieven waar ik met tot 2016 voor heb ingezet. Het zijn inspiratiebronnen voor nieuwe uitdagingen.

Ruimte voor Contact

Als sociale ondernemer streef ik ernaar om mensen met elkaar te verbinden. Verbinden doen we door samen een (nieuwe) invulling aan een ‘groene’ plek in de directe omgeving van de mensen te geven: een plein, binnenplaats, schooltuin, park of een ander stuk (semi)openbare ruimte. Of door ontmoetingen te laten plaatsvinden in openbare gebouwen, zoals wijk- en zorgcentra. Een plek waar (buurt)bewoners elkaar ontmoeten, waar kinderen met elkaar kunnen spelen en waar ondernemende mensen hun passie kunnen vertalen naar een zinvolle onderneming. lees meer

Het uiteindelijke doel is een ruimte te creëren waar mensen met de meest uiteenlopende achtergronden met plezier gebruik van maken. Een plek waar ze zich thuis voelen en waar ze zich verantwoordelijk voor voelen. En een ruimte die bijdraagt aan verbetering van de leefbaarheid, sociale samenhang en integratie in een buurt of wijk. Een mooie voorbeeld is het schoolplein van de Augustinusschool in Rotterdam, waarbij ik projectleider was. Maar ook de activiteiten die ik ontplooide voor Resto VanHarte.

Bels Lijntje

Samen met Tine v/d Weijer en Dion Heerkens hebben we op 14 april 2014 de coöperatie BelsLijntje U.A. opgericht om de gebiedssamenwerking te versterken en ondernemers en initiatiefrijke mensen in de regio te (ver)binden. De coöperatie BelsLijntje wil de voormalige spoorverbinding met die naam tussen Tilburg en Turnhout inzetten om tussen 2013 en 2018 de identiteit van dit bijzondere – letterlijk grensoverschrijdende – Brabantse gebied te versterken. lees meer

In fysieke zin is het BelsLijntje inmiddels van spoorlijn overgegaan in fietspad. Wij willen een interregionale cross-over initiëren van actieve partijen rondom kunst, cultuur en cultuurhistorie, landschap en natuur, gezondheid en bewegen, recreatie, voedsel en streekproducten. De coöperatie BelsLijntje gebruikt het fysieke BelsLijntje als metafoor om de identiteit van de regio te promoten en een verbinding tot stand te brengen tussen de Vlaamse en Nederlandse Kempen.
Als aanloop naar de vorming van de coöperatie en als start van de creatie van een sterkere identiteit hebben we op zondag 8 september 2013 een een culturele fietstocht georganiseerd waarbij op 13 ‘staties’ (oude stationnetjes en nieuwe halteplaatsen) langs het Bels Lijntje voor zowel fietsers als voor de lokale bevolking culturele ontmoetingen plaatsvonden. Een impressie vind u terug op de website.
De 2e culturele fietstocht vond plaats op 13 en 14 september 2014.
En de 3e is verreden op zondag 13 september 2015. De editie van 2016 is overgeslagen op weg naar het 150-jarig jubileum van het BelsLijntje in 2017.
Mijn inhoudelijke inbreng voor het BelsLijntje heb ik begin 2016 gestopt vanwege mijn voltijdse werkzaamheden voor Resto.

Stadse Boeren

In februari 2014 is een project gestart, gesteund door de Provincie Brabant, om leefbaarheid in de steden Tilburg, Den Bosch en Oss te verbeteren m.b.v. stadslandbouw. Eind juni 2015 hebben we het project afgesloten. Binnen Tilburg organiseerde en stimuleerde ik als mede initiator van dit project, binnen een groeiende groep Stadse Boeren, activiteiten, bijeenkomsten en projecten, die aan dit doel bijdragen. Een mooi beeld ervan zie je in dit filmpjelees meer


De bedoeling is om een groeiende community van ondernemende mensen uit de steden te vormen, die actief aan de slag gaan met voedsel in de stad: zelf verbouwen, helpen om groente en fruit te telen, dieren te houden, samen eten en voedsel bereiden. Door dit te doen ben je al een Stadse Boer, niet te verwarren dus met agrariërs die actief worden in de stad (hoewel die natuurlijk ook Stadse Boer zijn!!). We zien voedsel als verbindende factor voor mensen die elkaar willen ontmoeten en samen initiatieven willen ontplooien voor een gezonde, vitale levensstijl. Zo ontstaat de relatie tussen leefbaarheid en voedsel.

VoedselRijk

VoedselRijk is een initiatief dat natuur en lokale voedselvoorziening als voedingsbodem inzet voor duurzaam ondernemen. De natuur en het voedsel dienen ter inspiratie en als vestigingsplaats voor werkplekken/ vergader- en cursusruimten waar nieuwe ideeën en manieren van handelen kunnen ontstaan die daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn van de mens en aarde. lees meer

VoedselRijk is een spin-off initiatief van OndernemersRijk in ‘s-Hertogenbosch.
De combinatie van ondernemerschap met groenvoorziening en stadslandbouw maakt het mogelijk de laatste twee rendabel te maken en op zo veel mogelijk plekken uit te rollen. Het resultaat is meerwaarde voor lokale gemeenschappen in de vorm van groen, lokaal voedsel en plekken waar kennis, kunde en enthousiasme ontstaat en gedeeld kan worden.
VoedselRijk neemt de vorm aan van een coöperatie. We sluiten aan op actuele ontwikkelingen in de maatschappij waarbij mensen steeds meer zelfstandig werken en ondernemen en dit graag op een maatschappelijk verantwoorde manier willen doen. Deze groep faciliteert zichzelf door actief haar leden met elkaar te verbinden, een vaste ruimte te bieden en diensten aan te bieden die de leden ontzorgen waardoor ze datgene kunnen doen waar ze goed in zijn en wat ze graag willen doen. Vijf pijlers vormen de basis van VoedselRijk en de wijze waarop de verbinding en het creëren van waarden tot stand komt:
– Natuur als basis
– Lokale voedselvoorziening
– In contact met de aarde
– Lokale waardecreatie
– Ondernemen

Lokale duurzame energie

Ik was tot januari 2016 vrijwillig bestuurslid van DEH in Haaren (N.Br). Dit is de lokale duurzame energiecoöperatie die we in 2012 in onze gemeente hebben opgericht en die zich richt op de lokale transformatie naar 100% duurzame energie. Een mooi artikel hierover verscheen in het lokale weekblad de Leije. Over onze bedoelingen is een prachtig filmpje gemaakt. In het blad Dichterbij van de Rabobank wordt uitleg gegeven.
Inmiddels is de draad weer opgepakt. Sinds 10 oktober 2020 ben ik vrijwillig voorzitter van Energiecoöperatie Zonnemaatje. Met 175 certificaathouders hebben we 1920 zonnepanelen in beheer en wekken we eigen stroom op.